Ang Adbiyento ay panahon ng paghihintay - apat na Linggo ng paghihintay ng pagsilang ng Mesiyas. Galing sa salitang Latin na "adventus" na ibig sabihin, "pagdating", ito ang hudyat ng bagong taon sa kalendaryo ng ating Simbahan.

sa pagdating ng pasko-32sa pagdating ng pasko-66

Ito rin ang panahon upang suriin ang ating mga sarili upang alamin kung saan tayo nadapa, kung gaano tayo kadalas yumakap sa ibang diyos, sa kasalanan at sa kapabayaan sa ating ugnayan sa Diyos.

Panahon ito ng muling pagdesisyon na magbibigay muli ng panahon sa pagdarasal, sa pakikipagkapuwa; panahon ng pagbibigay katuparan sa mga pangako sa ating mga mahal sa buhay, sa mga napabayaang sandali upang muling ialay ang sarili sa pamilya, sa Diyos at sa sarili. Ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng paghihintay.

Kailangan din nating magpahinga upang mapagod muli - sa paggawa ng kabanalan at sa pagiging mabuting alagad. Maghintay tayo na matapos ang kaguluhang napasok natin nang mga nakaraang panahon, ang katapusan ng kapabayaan, ang katapusan ng mga maling nagawa. Muli nating hihintayin ang muling pagbabago ng sarili at ang muling pagbangon matapos ang mga pagkarapa. Sa modernong panahon, madalas iniiisip ng marami na ang paghihintay ay pagsayang ng oras.

Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat...". Sa panahon ng Adbiyento, sa panahon ng paghihintay, may mga pagwakas at panimula sa buhay natin.

Ito ang dapat nating bigyan ng diin sa mga linggong ito.

May mga desisyon tayong dapat gawin upang usisain ang mga kailangang magwakas sa buhay natin para magbigay daan sa mga pagbabago sa ating araw-araw na buhay.

Ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng pagdedesisyon.

Hindi lang ang pagdating ni Hesus sa Kapaskuhan ang ipinagdiriwang sa panahon ng Adbiyento.

Sa katunayan, may tatlong pagdating na tinutukoy sa ating mga pagbasa ngayong Linggo. Sa Ebanghelyo ay binabanggit ang pagdating ng wakas ng panahon kung kailan darating ang Anak ng Tao, ang ikalawang pagdating ni Hesus sa wakas ng panahon. Ang ikatlong pagdating ay binabanggit sa Ikalawang Pagbasa - at ito ang dapat nating bigyan ng pansin araw-araw, sapagka't dumarating si Hesus sa ngayon at dito ng buhay natin, araw-araw.